Dataförvaltning

Personuppgifter - Capax Recruitment

Behandling av personuppgifter

Detta samtyckesdokument gäller behandling och offentliggörande av dina personuppgifter.

Capax registrerar bara de uppgifter som du själv förmedlar till Capax, däribland namn, adress, telefonnummer, födelsedatum, civilstånd, arbetslivserfarenhet, kurser, utbildning, certifieringar, fritidsintressen, språkkunskaper, referenser samt eventuella anledningar till önskemålet om att byta jobb.

Databehandlingens syfte
Uppgifterna används för att presentera dig för organisationer som söker nya medarbetare. Capax vidarebefodrar följande personuppgifter till de företag som söker nya medarbetare; namn, ort, ålder, civilstånd, arbetslivserfarenhet, kurser, utbildning, certifieringar, fritidsintressen, språkkunskaper, referenser samt eventuella anledningar till önskemålet om att byta jobb.

Avtalets giltighet och databehandlingens tidsperiod
Avtalet träder i kraft vid den tidpunkt då kandidaten godkänner att Capax lagrar personuppgifterna.
Avtalet gäller ända tills kandidaten drar tillbaka sitt samtycke.

Kandidatens rättigheter och upplysningsplikt
Kandidaten har alltid rätt att be Capax om information om, korrigering av, borttagning av och begränsning av behandlingen av de egna personuppgifterna, samt rätten till dataportabilitet. Ta kontakt med Capax på contact@capaxrecruitment.com. Om upplysningarna redan har vidarebefordrats till ett företag kommer de inte att dras tillbaka av Capax – se nedan – men Capax kommer att informera företaget om att uppgifterna har korrigerats, tagits bort etc. Borttagning sker senast 6 veckor efter att vi mottagit anmodan om detta.

Kandidaten har alltid rätt att skicka klagomål till Datainspektionen (https://www.datainspektionen.se/lagar–regler/).

Registeransvarig
Capax Recruitment ApS, Orient Plads 1, 2150 Nordhavn (organisationsnummer 33079974)

Dataskyddsombud (DPO)
dpo@capax.dk

Datalagring
Data lagras normalt utan tidsmässig begränsning.